Menu
Advies nodig? Neem vrijblijvend contact op. Bel 088 - 467 73 73

Algemene voorwaarden

Nederlands Instituut voor Training, Kwalificatie en Certificatie (TKC) B.V.,
ook handelend onder de naam TKC Opleidingen BV

Breinderveldweg 11, 6365 CM Schinnen; hierna te noemen: TKC

 

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

TKC:  de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van TKC.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening dan wel uitvoering opleiding(en).

  

Artikel 2 Algemeen

2.1.  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen TKC en een opdrachtgever waarop TKC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2.2  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1.  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 

3.2.  De door TKC gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 90 dagen, tenzij anders aangegeven. TKC is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 90 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. 

3.3.  De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1. TKC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TKC het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TKC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TKC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, heeft TKC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. TKC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TKC is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TKC kenbaar behoorde te zijn.

4.5. Opdrachtgever vrijwaart TKC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TKC zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal TKC de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal TKC daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

5.5. In afwijking van lid 3 zal TKC geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan TKC kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6  Honorarium

6.1. TKC verricht haar werkzaamheden op basis van een door opdrachtgever vooraf schriftelijk geaccordeerde offerte dan wel in het kader van de opleidingen  op basis van door opdrachtgever ingevulde aanmeldformulieren die zijn te downloaden vanaf de internetsite www.tkc-opleidingen.nl. Het invullen en retourneren van voormeld aanmeldformulier wordt gezien als vergelijkbaar met een schriftelijk geaccordeerde offerte. Inhoud, duur, en kosten van de betreffende opleiding  zijn inzichtelijk, controleerbaar en verifieerbaar voor retournering van het inschrijfformulier. Opdrachtgever kan zich ook niet beroepen op overmacht. Opdrachtgever heeft het recht deze inschrijving uiterlijk tot tien dagen na ontvangst inschrijfformulier bij TKC te herroepen. Herroeping dient uitsluitend schriftelijk plaats te vinden. Vanaf tien dagen na inschrijvingsdatum dient te allen tijde de volledige factuur te worden betaald.

6.2. Inschrijven via de site houdt een betalingsverplichting in. Opleidingskosten dienen voor aanvang van de cursus te worden voldaan. Niet tijdig betalen kan consequenties hebben voor deelname aan een opleiding. De betalingsverplichting blijft te allen tijde staan. Mocht een bedrijf om moverende redenen een cursist willen terugtrekken dan kan deze door een collega worden vervangen. Is dat binnen een termijn van zes maanden niet mogelijk dan blijft de betalingsverplichting staan.

6.2. Naast op offertebasis kan worden gewerkt op basis van een honorarium, vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van TKC, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

6.3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

6.4.  Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7 Betaling

7.1.  Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. In het geval van opleidingstrajecten door TKC op die niet op offertebasis zijn aangeboden, zoals de “open inschrijvingen”dient de factuur voor aanvang opleiding te zijn voldaan door opdrachtgever.

7.2.  Conform de Europese Richtlijn uit 2011 hanteert TKC Opleidingen BV de richtlijnen vanuit het Burgerlijk Wetboek die stellen dat met ingang van 16 maart 2013 bij transacties tussen ondernemingen een betaaltermijn geldt van 30 dagen. De betaaltermijn gaat in op de dag na de dag van ontvangst van de factuur. Bij te late betaling mag de leverancier een vergoeding voor incassokosten in rekening brengen. Het percentage bedraagt 15 voor de eerste € 2.500 van het factuurbedrag en 10 voor de volgende € 2.500. Er geldt een minimumbedrag van € 40. Als schadevergoeding voor de te late betaling mag de wettelijke rente in rekening worden gebracht over de periode van te late betaling.

7.3.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van TKC op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1.  Alle door TKC geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen opleidingsmateriaal, schema’s, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., benut voor opleidings- en/of trainingactiviteiten blijven eigendom van TKC.

8.2.  De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.3.  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht TKC zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 9 Incassokosten

9.1.  Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemeen erkende methoden in incassozaken.

9.2.  Indien TKC hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.3.  De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. 

9.4.  Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 10 Onderzoek, reclames

10.1.  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan TKC. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TKC in staat is adequaat te reageren.

10.2.  Indien een klacht gegrond is, zal TKC de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

 

Artikel 11 Opzegging

11.1.  Beide partijen kunnen – onder verwijzing naar het gestelde in artikel 7 - de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. 

11.2.  Wordt de overeenkomst c.q. de inschrijving ten behoeve van een opleiding teruggetrokken na tien werkdagen van inschrijving dan blijven de volledige verplichtingen aan de kant van de opdrachtgever gehandhaafd. Inzake opleidingen hanteert TKC vanaf tien dagen na inschrijving een 100% betalingsverplichting

11.3.  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door TKC, zal TKC in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

12.1.  TKC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst TKC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

12.2.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TKC op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien TKC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.4.  TKC behoudt het recht schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

13.1.  Indien TKC aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

13.2.  Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft TKC het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1.  Indien TKC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

14.2.  Indien TKC aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van TKC in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

14.3.  In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

14.4.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TKC aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan TKC toegerekend kunnen worden; 

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

14.5.  TKC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

14.6.  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TKC of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 15 Vrijwaringen

15.1.  De opdrachtgever vrijwaart TKC voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

15.2.  Indien opdrachtgever aan TKC informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 16 Risico-overgang

16.1.  Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 17 Overmacht

17.1.  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

17.2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TKC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TKC niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van TKC worden daaronder begrepen.

17.3.  TKC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TKC zijn verplichtingen had moeten nakomen.

17.4.  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

 

Artikel 18 Geheimhouding

18.1.  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

18.2.  Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, TKC gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en TKC zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TKC niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

 

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten

19.1.  Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt TKC zich de rechten en bevoegdheden voor die TKC toekomen op grond van de Auteurswet.

19.2.  Alle door TKC verstrekte stukken, zoals opleidingsmateriaal, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van TKC worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

19.3.  TKC behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 20 Niet-overname personeel

20.1.  De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met TKC, medewerkers van TKC of van ondernemingen waarop TKC ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 21 Geschillen

21.1.  De rechter in de vestigingsplaats van TKC is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft TKC het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

21.2.  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 22 Toepasselijk recht

22.1.  Op elke overeenkomst tussen TKC en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 23 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

23.1.  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem. 

23.2.  Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

23.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Nijmegen 15-04-2013. 

TKC is al sinds 2000 dé praktijkopleider in deze branche én SCIOS-gecertificeerd.

Stel een vraag

Meer weten?

Neem contact op met TKC opleidingen

info@tkc-opleidingen.nl

Tel 088 - 467 73 73

Hedikhuizerweg 9
5222 BC Den Bosch

Breinderveldweg 11
6365 CM Schinnen

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u dat wij u bellen?
Vul hieronder uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u snel terug.